Dernière modification : 07 avril 2017 à 16:54

Maacher mécht mat beim Télévie 2016

D'Gemeen Gréiwemaacher ass houfreg matzedeelen, datt d'Stad Maacher 2016 ee"Centre de promesses" vum Télévie Osten ass.Den Télévie ass samsdes, den 23. Abrëll 2016.

De Schäfferot zielt op d'Mataarbecht vun de Veräiner a vun de Maacher Bërgerinnen a Bërger an hofft, datt mer all zesummen zu engem flotte Resultat kommen.

Fir weider Informatiounen kënnt dir ierch un d'Carole Clemens an d'Tanja Robert op der Maacher Gemeen wenden.

Maacht Äeren Don op de Kont vum Télévie - Centre de promesses OstenBCEE LU68 0019 4655 9369 5000 mat der Mentioun "Télévie 2016 - Don ...."

www.televie.lu

Non
Non