Actualité

Dossier "Tanklager" - News

 

 

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

 

Dir hutt ganz sécher d ‘Aussoe vum Minister Nicolas Schmit matkritt, datt den Dossier Tanklux zur Zäit am “ënneschten Tirang“ läit.

Och wann d’Prozedur nach net ofgeschloss ass, ass dat awer eng kloer Ausso géint d ‘Erweiderung vun den Tanken.

Eis gemeinsam Ustrengungen an Initiative géint dës Erweiderung hu sech deemno gelount.

Am Numm vum Schäffen- a Gemengerot soen ech Iech Merci fir Är Ënnerstëtzung!

Léon Gloden, Buergermeschter

 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

 

Ganz sicher haben Sie die Aussage von Minister Nicolas Schmit zur Kenntnis genommen, welche besagt, dass die Angelegenheit „Tanklux“ zurzeit auf Eis gelegt ist.

Auch wenn die Prozedur noch nicht abgeschlossen ist, ist dies eine klare Aussage gegen die Erweiterung der Tanks.

Unsere gemeinsamen Anstrengungen und Initiativen gegen diese Erweiterung haben sich demnach gelohnt.

Im Namen des Schöffen- und Gemeinderates bedanke ich mich für Ihre Unterstützung.

Léon Gloden, Bürgermeister

 

Chers concitoyennes, chers concitoyens,

 

Vous avez certainement entendu la déclaration de Monsieur le Ministre Nicolas Schmit, qui s’est prononcé contre l’extension des réservoirs pétroliers.

Même si la procédure n'est pas encore terminée, nos efforts et initiatives communs contre l’extension ont porté fruit.

Au nom du collège échevinal et du conseil communal, je tiens à vous remercier de votre soutien.

Léon Gloden, bourgmestre.